Fra i dag må nettselskapene i Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen melde inn tilknytninger av nytt forbruk over 1 MW til Statnett for godkjenning. Samtidig varsles det at de nå starter konseptvalg-utredning (KVU) for ny linje Kvandal - Kilbotn, på 420 kV. Dette opplyser Statnett i en pressemelding 8. mai. 

Ny lastrekord i vinter

I februar i år ble satt ny lastrekord over det såkalte vestsnittet. Maksimalforbruket inn til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet økte med rekordhøye 20%. Dette gjør at overføringslinjene fra Ofoten og ut til regionen vår har for liten kapasitet, selv etter at Statnett har satt i drift ny oppgradert linje mellom Kvandal og Kanstadbotn høsten 2024. Dette er årsaken til at grensen for tilknytning blir satt ned til 1 MW ifølge pressemelding fra Statnett. Laster på 1 MW kan typisk være hotell, mindre til mellomstore industrietableringer, mens oppdrettsanlegg gjerne ligger på 1 - 5 MW, eller enda høyere.
Den gode nyheten er at Statnett samtidig varsler oppstart av konseptvalgutredning, med tanke på å etablere en ny 420 kV ledning til regionen.

Framtidig høyt effektbehov i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet 

Det siste halvåret har Noranett, Vestall og Elmea gjennomført et felles prosjekt for å dokumentere framtidig effektbehov i regionen vår, i forhold til både nytilknytninger og behov for større effekter hos offentlige og private aktører. – Resultatet er at vi har fått innmeldt et framtidig effektbehov på om lag 1300 MW. Tallet kan ikke betraktes som en absolutt størrelse, men gir en svært tydelig pekepinn om at vi vil få en betydelig lastøkning i regionen framover, poengterer Øyvind Strøm, daglig leder i Noranett. -Derfor er det gledelig å høre at Statnett nå planlegger videre utbygging i vestsnittet på 420 kV, sier han. 

Nettselskapene forventer samarbeid med Statnett om avbøtende tiltak

-En utbygging av ei ny fjerde linje på 420 kV til Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen vil sannsynligvis ta minst 10 år fra oppstart av KVU, opplyser Pål Martinussen, daglig leder i Elmea. I praksis medfører grensen på 1 MW en stopp for all tilknytning av ny industri frem til ny linje står ferdig, fortsetter han. -Vi har imidlertid en god dialog med Statnett, og sammen vurderer vi alle mulige løsninger for å bedre situasjonen på kort og mellomlang sikt. Slik vi ser det, er tilknytning på vilkår den mest realistiske løsningen på kort sikt, og den som best kan avhjelpe situasjonen, sier Martinussen. Tilknytning på vilkår betyr at man kan bli koblet ut ved anstrengte situasjoner i nettet.

Uheldig for næringsutvikling og energiomstilling på kort og mellomlang sikt
-Situasjonen vi nå er kommet i er bekymringsfull med tanke på næringsutvikling og energiomstilling i vår region, sier Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall. -Det er faktisk unikt at en hel region i Norge blir «strupet» på denne måten. Også Åsbakk understreker at det nå er svært viktig at Statnett samarbeider med Vestall, Noranett og Elmea om tiltak som kan øke kapasiteten i nettet, i perioden frem til ny linje er på plass.

Kontaktinfo:

Øyvind Strøm, daglig leder Noranett, mobil 982 57 938
Torbjørn Åsbakk, daglig leder Vestall, mobil 908 59 525
Pål Martinussen, daglig leder Elmea, mobil 918 15 949