1. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) fastsetter hvor store samlede kostnader netteier kan fordele på kundene gjennom tildelte inntektsrammer (monopolkontroll). NVE beskriver også i forskrift rammene for hvordan nettleie skal beregnes. (se https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§13-1)

  Nettkundene bærer kostnadene i nettdriften ut fra hvor stor del av det totale nettet den enkelte kundegruppe bruker. Dvs hvilket nettnivå husholdningene, nettstasjonskundene osv. er tilknyttet:
  • Nivå 0: Sentralnettet
   (uttak fra Statnett)
  • Nivå 1: Regionalnettet
   Direkte uttak på 36kV i trafostasjon.
  • Nivå 2: Sekundærstasjon
   Direkte uttak på 11kV/22kV i sekundærstasjon.
  • Nivå 3: Høyspentnett
   Direkte uttak ute 11kV/22kV i Høyspent nettet (kunden har egen fordelingstrafo).
  • Nivå 4: Nettstasjon
   Direkte uttak på 400/230V i nettstasjon.
  • Nivå 5: Lavspentnett
   Husholdninger, hytter mindre bedriftskunder tilknyttet ute i lavspentnettet. Noranett AS eier lavspentnettet fram til husveggen.
 2. Kostnadene fordeles ut fra de ulike kundegruppers samlete uttak av effekt. Dette regnes om til en nettariff/nettleie med fastledd , effektledd (større uttak) og energiledd. For husholdningskunder differensieres fastleddet basert på uttak av effekt (høyeste timesforbruk) forrige måned.
 3. Nettariffen dekker i hovedsak de elektriske tap i transportveien fram til forbruket samt drift og vedlikehold, av nettet som er i bruk av de forskjellige kundegruppene. I tillegg kommer kostnader til måling, avregning/fakturering og el-tilsyn.
 4. Det er samme tariff for alle sluttbrukere som er tilknyttet samme nettnivå og forbruksgruppe. (eks. husholdningskunder på lavspentnettet.) . Det er heller ingen differensiering mellom kunder som er tilknyttet i sentrale strøk og dem som er tilknyttet nettet i mer grisgrendte strøk.


Noranett, Februar 2021