1. Nytilknytninger i strømnettet

Utbygger bestiller utførelse av den elektriske installasjonen hos en elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en elektronisk "Melding om installasjonsarbeid" til Noranett med relevante opplysninger om den nye installasjonen.

Sammen med meldingen skal følgende dokumenter vedlegges:

  • Situasjonskart som viser byggets plassering
  • Energi- og effektbehov

Samtidig må kunde melde inn nytilknytningen i vår Serviceportal for å få beregnet et anleggsbidrag. Les mer om anleggsbidrag under pkt. 3.

2. Svar til entreprenør og utbygger

Når installatøren har mottatt svar på "Melding om installasjonsarbeid" fra Noranett, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen. I svaret fra Noranett vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sender vi ut et tilbudsbrev til utbygger/kunde som må aksepteres, før nettselskapet kan starte arbeidet.

3. Anleggsbidrag

Ved tilknytning av et nytt bygg eller ønske om kapasitetsøkning på eksisterende bolig/bygg beregnes det et anleggsbidrag som kunden betaler. Anleggsbidraget skal dekke kostnaden for det som må gjøres av endringer i strømnettet som følge av dette. (eks. kraftigere kabel, større transformator, ny stikkledning etc.).

Ta kontakt med Noranett på forhånd for å få beregnet anleggsbidraget for nytilknytningen eller kapasitetsøkningen her.

Om anleggsbidrag i NVEs forskrift 

 

4. Beskyttelsesjording

For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen (fundamentjord), må installatør kontaktes. Fundamentjord legges før grunnmuren støpes.

5. Kabelgrøft

Det er byggherre som besørger og bekoster kabelgrøft fra husvegg og fram til anvist tilkoplingspunkt til strømnettet. Kabler skal minimum legges med 40 cm overdekning slik at de ikke skades av jordbruksmaskiner og lignende. Over alle kabler skal det ligge kabelbord. Det må brukes røde kabelrør med diameter på minimum 110 millimeter, som er glatte innvendig. Kablene skal normal ha en jordoverdekning på 0,4 meter. Husk også kabelpåvisning før gravingen starter.

6. Kabler for andre tjenester

Kabler for andre tjenester som telefon, data, TV, osv kan legges i samme grøft som stikkledningen til bygget. Utbygger må i så fall selv ta kontakt med leverandører av slike tjenester.