Definisjoner

 

Stikkledning

Ledning (luftlinje, jordkabel) fra distribusjonsnettet (netteiers fordelingsanlegg) til tilknytningspunktet.

Inntakskabel

Kabel fra tilknytningspunktet ved yttervegg bygning til hovedtavle, tilhører byggets installasjon.

Tilknytningspunkt

Grenseskille mellom nettselskapets og installasjonseiers installasjon. Er definert som stikkledningens første berøringspunkt på grunnmur/husvegg

Praktisk utførelse av stikkledning

 

1.1 Melding om installasjonsarbeid

Før installasjonsarbeid igangsettes skal installatør sende Melding om installasjonsarbeid til nettselskapet.

Samtidig må kunde melde inn nytilknytningen/endringen i vår Serviceportal for å få beregnet et anleggsbidrag eller et regningsarbeid.

1.2 Stikkledning – generelt

Stikkledning fram til tilknytningspunkt i skap (399) ved grunnmur/husvegg er en del av nettselskapets anlegg, og nettselskapet har drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringsansvar.

Det er nettselskapets ansvar å ha tilfredsstillende kortslutningsytelse for eget anlegg, dvs. for stikkledningen fram til tilknytningspunktet i skap (399) ved husvegg. Det er installasjonseiers ansvar å sørge for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabel. Som kortslutningsbeskyttelse av inntakskabel kan nettselskapets kortslutningsvern for stikkledning benyttes, dersom nettselskapet godkjenner denne løsningen.

1.3 Luftstikkledning

I et område der lavspenningsnettet er bygd som luftnett, skal stikkledningen utføres som kabelanlegg der dette er mulig. Etablering av luftstikkledning skal bare utføres der det ikke er mulig med kabelanlegg.

1.4 Enfase – trefase

Alle installasjoner skal i utgangspunktet være trefase. I installasjoner med overbelastningsvern mindre en 32A kan det tillates enfase.

1.5 Kabelgrøfter

Kabelgrøfter og legging av stikkledning fra inntakspunktet på grunnmur/husvegg og fram til tomtegrensen besørges av installasjonseier. Utførelsen skal være etter nettselskapets standard.

1.6 Endring av stikkledning

Ved endring av stikkledning enten ved overgang fra enfase til trefase, overgang fra luftnett til jordkabel eller økning av effektbehov må kostnadene dekkes av installasjonseier.