Bestilling av byggestrøm gjøres via serviceportalen.

Byggestrømkasse er et midlertidig elektrisk anlegg med begrenset brukstid (12 måneder, eller etter nærmere avtale), og er beregnet på å bli midlertidig montert etter kundens behov. Kun utvendig montasje. Idet det hefter restriksjoner på slike anlegg, vil vi presisere følgende:

”Forskrifter for elektriske anlegg” gir klare og restriktive bestemmelser for bruk. Noranett, som forestår det stedlige tilsyn, er forpliktet til å hindre at ikke godkjente anlegg tas i bruk.

For å fremme riktige og dermed sikrere bruk av midlertidige elektriske anlegg, disponerer Noranett byggestrømkasser som utleies. Kassene innholder foruten sikringsarrangement og div. stikkontakter, også tilkoblingskabel og jordledning.

I eksterne byggestrømsskap monterer Noranett måler og eventuelt fjernavlesningsutstyr. Strømtrafoer, måleromkoplere, målerledninger og montasje av disse bekostes av eieren. Byggestrømskassen leveres Teknologiveien 2b for montasje av måler. Demontering av målerutstyr kan gjøres på anleggsstedet etter avtale.

For at anlegget skal være forskriftsmessig, må byggestrømkassen være forsvarlig montert. Denne tjenesten utføres av Noranett. Kunden anviser ønsket plass for montasje av byggestrømkassen. Montasjeplassen skal på forhånd anordnes av kunden og være eget frittstående stativ eller stolpe.

Eventuell flytting av byggestrømkassen på anleggsområde, skal utføres av Noranett for kundens regning.

Noranett monterer byggestrømkassen etter at bestilling er foretatt, under forutsetning av at montasjen teknisk lar seg gjennomføre. Leveranse av byggestrøm blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra forsyningsforholdene og nettkapasitet i området.

Kunden kan bli økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på kasse og målerutstyr.

Ved oppsigelse av byggestrøm, forutsettes at kasse m/kabel er tilgjengelig for henting (ikke fastfrosset kabel, skap o.l.). Målerkasseleien vil løpe til kassen er levert Noranett.

Vilkår for leie av byggestrømkasser:

· Leieren er ansvarlig for byggestrømkassen og abonnementet i leieperioden.

· Leieren skal alltid holde kassen forsvarlig avlåst.

Prisliste tjenester